Persondatapolitik

 
ARCTIC IMPORT A/S - CVR-nr. 31087694 er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler og beskytter dine data.

Kontaktoplysninger
Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her: Langerak 17, 9220 Aalborg Øst | info@arcticimport.dk

Behandling af personoplysninger
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler og retslige forpligtelser.

Potentielle kunder
For at du kan være potentiel kunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:
Virksomhed, telefonnummer, kontaktperson, mail

Vi indsamler personoplysninger om potentielle kunder til følgende formål:
- Muligt fremtidigt samarbejde eller købstransaktion.

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:
Virksomhedens legitime interesse, som er at kunne fremme potentielle salg og samarbejde, nødvendiggør behandlingen af disse personoplysninger, og virksomheden forsikrer, at imødekommelse af den legitime interesse ikke vil gå udover den registreredes rettigheder.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige.
Personoplysninger af potentielle kunder slettes senest 2 år efter sidste kontakt.

Kunder
For at du kan være kunde hos os, er det nødvendigt at vi indsamler følgende personoplysninger om dig:
Kontaktoplysninger på kontaktpersonen:
Navn, arbejdsmail, arbejdstelefonnummer, stilling
Vi indsamler personoplysninger om kunder til følgende formål:
- Behandling af dit køb og levering af vores ydelse.
- Administration af din relation til os.

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:
- Behandling sker på baggrund af opfyldelse af aftalen mellem de to parter.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Personoplysninger slettes efter indeværende regnskabsår + 5 år efter kundeforholdets ophør.

Leverandører og samarbejdspartnere
For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig: Kontaktoplysninger af kontaktpersonen:
Navn, arbejdsmail, arbejdstelefonnummer, stilling

Vi indsamler personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere til følgende formål:
- Behandling af vores køb/ydelser.
- Administration af din relation til os

Vi indsamler disse oplysninger på følgende retsgrundlag:
- Behandling sker på baggrund af opfyldelse af aftalen mellem de to parter.

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.
Personoplysningerne af leverandører samt samarbejdspartnere slettes efter indeværende regnskabsår + 5 år efter samarbejdets ophør.

Jobansøgere
Når vi modtager din ansøgning, vil den blive gennemlæst og behandlet efter nedenstående forskrifter. Ansøgningen med bilag bliver delt internt med relevant personale i rekrutteringsprocessen. Det kan forekomme, at vi anvender en ekstern rekrutteringsaktør som også vil få adgang til ansøgning med bilag. Personoplysninger som fremkommer i rekrutteringsprocessen, vil blive behandlet på følgende behandlingsgrundlag: legitim interesse og samtykke:

- Den legitime interesse består i at finde den rette kandidat til stillingen, hvorfor det er nødvendigt at behandle personoplysninger angivet i din ansøgning med dertilhørende bilag.

Vi gemmer din ansøgning med bilag, indtil vi finder den rette kandidat, og rekrutteringsprocessen bliver afsluttet. Herefter vil din ansøgning med bilag blive slettet.

Ved uopfordrede ansøgninger slettes ved modtagelse.

Øvrige oplysninger om behandling

Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Den dataansvarlige sikrer sig, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt. Jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 5.

Vi har udarbejdet instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
ARCTIC IMPORT A/S har endvidere fastlagte procedurer for deling af adgangsrettigheder til medarbejdere.
For at undgå datatab laver vi løbende back up af vores datasæt.

Dataminimering
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de oplysninger, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi holder data ajour
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Nyhedsbrev
Dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev er frivilligt, og du kan trække det tilbage ved at kontakte os når som helst. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Videregivelse af oplysninger
Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne, herunder leverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til banker, inkasso, fragtfirmaer, offentlige myndigheder, advokater.
Vi anvender kun databehandlere i EU eller tredjelande som har de nødvendige sikkerhedsmæssige garantier, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Fælles dataansvar (Ved brug af sociale medier)
Vi bruger følgende sociale medier Facebook og Linkedin, som er kategoriseret som fælles dataansvarlige. Fælles dataansvar betyder, at der ikke videregives personoplysninger, men at begge parter er ansvarlige for formålet for og behandlingen af personoplysninger.

Dine rettigheder
- Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til.
- Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
- Hvis du mener, at de persondata vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Du bedes være præcis omkring din rettelse, ellers vil det besværliggøre vores arbejde og kan i visse tilfælde føre til at vi ikke kan efterkomme din rettelse.
- I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
- Du har mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at standse behandlingen af dine persondata.
- Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
- Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.